نمایش یک نتیجه

دسته دنده کامل دنا

دسته دنده کامل دنا دسته دنده کامل یا لیور دسته دنده خودروی دنا یک رابط است که توسط راننده برای تعویض دنده در گیربکس استفاده می‌شود. این قطعه از یک سو به گیربکس و از سوی دیگر به کنسول مرکزی خودرو متصل می‌شود. هدف اصلی دسته دنده کامل دنا این است که در هنگام تعویض دنده، صدای ناخواسته‌ای تولید نکند و دنده به شکل درست و قرارگیری مناسب تغییر کند. در غیر این صورت، ممکن است نشانگری از خرابی لیور دنده باشد. دسته دنده کامل دنا مانند سایر قطعات خودرو، تحت تأثیر فرایند استفاده قرار می‌گیرد و ممکن است با گذر زمان و استفاده مکانیکی آن کمی فرسوده شود. اما در اکثر موارد، به طور منظم تعویض نیاز ندارد، مگر اینکه خرابی یا عیوب جدی در آن رخ دهد.